ponad 13 lat na rynku
180 000 klientów
Narty w Austrii tylko z nami!

Pon.-Pt. 8:00-16:00

71 725 42 30

Kontakt

Warunki rezeracji

Zapoznaj się

§1. Rodzaj usługi

Przedmiotem rezerwacji jest sprzedaż miejsc noclegowych na podstawie umowy konsumpcyjnej zawartej między Sprzedającym a Klientem. Sprzedający informuje Klienta, że przedmiotem umowy nie jest impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie Klienta w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych.

§2. Ubezpieczenie

W związku z tym, że przedmiotem umowy nie jest impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie Klienta w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997 r. o usługach turystycznych, oznacza, że Klient zawiera umowy ubezpieczenia we własnym imieniu i na własny rachunek. Ubezpiecznie można zawrzeć on-line przez stronę ubezpiecznie.

§3. Płatności

Zaliczkę i pozostałą część ceny należy uiścić w złotych polskich lub euro, najpóźniej w terminach wskazanych w "umowie w sprawie sprzedaży miejsc noclegowych", z zachowaniem drogi bankowej, na rachunek Sprzedającego numer w złotych (PLN) 44 1050 1520 1000 0023 5690 5162 lub w euro (EUR) PL 55 1050 1520 1000 0090 8003 7626, BIC(SWIFT): INGBPLPW, podając w tytule płatności:

  • numer niniejszej umowy,
  • imię i nazwisko Klienta

za datę zapłaty uznaje się datę złożenia w banku wykonalnego polecenia przelewu należności.

Po wykonaniu usługi (do 14 dni od wyjazdu klienta) zgodnie z art. 119 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług zostanie wystawiona faktura VAT marża.

§4. Odszkodowania umowne związane z anulowaniem umowy

W przypadku, gdy Sprzedający, po uiszczeniu przez Klienta ceny łącznej wymienionej w umowie, nie wykonał świadczenia zawartego w umowie, Sprzedający zapłaci Klientowi odszkodowanie umowne w wysokości ceny łącznej.

W przypadku, gdyby Klient, po wpłaceniu zaliczki, zrezygnował ze świadczenia wymienionego w pkt I umowy:

  1. w terminie na 30 dni lub więcej przed datą wyjazdu – zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie umowne w wysokości 40 % ceny łącznej umowy,
  2. w terminie 30-7 dni przed datą wyjazdu – zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie umowne w wysokości 70% ceny łącznej umowy,
  3. w terminie 6-1 dni przed datą i dniu wyjazdu – zapłaci Sprzedającemu odszkodowanie umowne w wysokości 100% ceny łącznej umowy.

§5. Zmiany w umowie i anulowanie rezerwacji

Wszelkie zmiany umowy oraz jej anulowanie, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej. W części nieuregulowanej umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Zielonej Górze. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Klienta i jeden dla Sprzedającego.

Najczęściej wybierane przez naszych Klientów